Statut NF

Čj. 62/98
Statut Nadačního fondu gymnázia Kutná Hora

Preambule

Nadace Gymnázia Kutná Hora byla založena dále uvedeným zřizovatelem a registrována Okresním úřadem v Kutné Hoře pod čj: RVV 2/93 – N/R. Nadace se rozhodla v souladu s §35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb.. o nadacích a nadačních fondech, požádat o zápis do nadačního rejstříku jako Nadační fond gymnázia Kutná Hora. Nadační fond zároveň přejímá veškeré závazky nadace vůči všem jejím dosavadním sponzorům.

Č1. I
Název, sídlo a IČ nadačního fondu

1.       Název nadačního fondu zní: Nadační fond gymnázia Kutná Hora (dále jen „nadační fond“)

2.       Sídlo nadačního fondu je Jaselská 932, 284 01 Kutná Hora.

3.       IČ nadačního fondu je: 68404999
Č1. II
Zřizovatel nadačního fondu
Zřizovatel nadačního fondu je Gymnázium Kutná Hora, se sídlem Jaselská 932,
284 01 Kutná Hora, IČO: 068 811

Č1. III
Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je:
Shromážděnými finančními prostředky přispívat k nadstandardnímu vybavení nové budovy gymnázia
Podporovat rozvoj kulturní činnosti, tělesné výchovy a sportu na gymnáziu
Hradit nezbytné výdaje při pobytu zahraničních návštěv a dalších hostů na škole
Poskytovat finanční příspěvky studentům ze sociálně slabších vrstev, a přitom s dobrými studijními výsledky, na studijní pobyty v zahraničí
Podporovat zdroje poznání studentů v rámci běžné výuky nedostupných
Poskytovat prospěchové stipendium nejlepším studentům, odměňovat studenty za dobrou práci pro školu
Přispívat na hrazení výdajů žáků za nadstandardní služby poskytované mimo rámec běžné výuky
Č1. IV
Výše majetkového vkladu

Majetkový vklad do nadačního fondu tvoří finanční prostředky ve výši 10 000,- Kč

Č1. V
Správní rada

1.  Správní rada má 6 členů
Město Kutná Hora má v této radě svého zástupce.
2. Členy správní rady jsou:

MUDr. Radovan Frýbort,bytem Rejskovo nám. 62, Kutná Hora
Ing. Michal Králik, bytem Masarykova 599, Kutná Hora
MUDr. Jitka Marvanová,bytem ul.17.listopadu 104, Kutná Hora
JUDr. Vladimír Pospíšil,bytem K Poličanům 1011,  Kutná Hora
Mgr. Vít Rakušan, bytem Rimavské Soboty 904, Kolín II.
Mgr. Dana Vepřková, bytem Pod Tratí 87, Kutná Hora

3.   Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkce člena a předsedy správní rady, jakožto i revizora jsou funkcemi čestnými. Za svou práci nepobírají žádnou odměnu. Odměnu lze poskytnout pokladní Fondu. O její výši rozhoduje správní rada.
4.  Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně jedenkrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně třetina členů správní rady nebo revizor.
5.  Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. Je povinen se zúčastnit jednání osobně.
6.  Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem.
7.  Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
8.  K rozhodnutí správní rady o sloučení nadačního fondu s nadací nebo jiným nadačním fondem je třeba souhlasu všech členů správní rady. V ostatních případech je k rozhodnutí správní rady nutný souhlas nadpoloviční většiny členů. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. O všech rozhodnutích i důvodech, které k rozhodnutí vedly se pořizuje zápis.
9. Jménem nadačního fondu jedná navenek předseda správní rady. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadačního fondu připojí svůj podpis.
10.  Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále o:
o         nadačních příspěvcích
o         zřízení zvláštní komise nadačního fondu a dalších poradních orgánů
o         pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí
11. Správní rada může iniciovat vznik Kruhu přátel nadačního fondu gymnázia Kutná Hora z rodičů a dalších příbuzných studentů, bývalých studentů gymnázia, podnikatelů a obchodních společností, zahraničních sponzorů.

Č1. VI
Revizor

1.  Revizorem nadačního fondu je: Jana Radlová, nar. 6.6. 1956, r.č. xxxx, bytem Potěhy 180, p. Tupadly, PSČ 285 63
2.  Funkční období revizora je tříleté.

Č1. VII
Náklady na správu nadačního fondu

Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 15 % hodnoty majetku nadačního fondu k 31.12. téhož roku

Č1. VIII
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

1. Nadační fond poskytuje nadační příspěvky Gymnáziu v Kutné Hoře, studentům gymnázia, třídním kolektivům gymnázia, pedagogickým a výchovným pracovníkům gymnázia v souladu s účelem nadačního fondu.
2.  Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě žádosti uchazeče o nadační příspěvek nebo na základě doporučení člena správní rady. V žádosti nebo doporučení je nutné uvést, na jaký účel má být nadační příspěvek poskytnut a v jaké výši.
3. Přidělení nadačního příspěvku a o jeho výši rozhoduje správní rada.
4. Nakládání s peněžními částkami do 5 000,- Kč může rozhodnout předseda správní rady sám.

Č1. IX
Výroční zpráva

1.  Nadační fond vypracovává výroční zprávu každoročně do 30.6. následující roku
2.  Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v sídle nadačního fondu v úředních hodinách.

Č1.X
Zánik nadačního fondu

1.  Nadační fond zaniká výmazem z nadačního rejstříku.
2. Správní rada nadačního fondu může rozhodnout o zrušení nadačního fondu naplněním účelu v případě zániku Gymnázia Kutná Hora.
3. V ostatním se zrušení a zánik Nadačního fondu řídí podle zákona č. 227/97 Sb.

Č1. XI
Závěrečná ustanovení

1. Dary přijaté v hotovosti do pokladny jsou ukládány na účet nadačního fondu v nejbližším možném termínu. Výjimku tvoří případy, kdy peněžní dary přijaté do pokladny jsou určeny na konkrétní probíhající nebo chystané akce. Pak ukládání hotovosti na účet odpadá a z vložené části lze čerpat prostředky ihned.
2. Nadační fond může spravovat peněžní prostředky žáků za předpokladu, že jejich rodiče s tímto vysloví souhlas a užití prostředků bude v souladu se statutem nadačního fondu. Tuto správu provádí nadační fond bezúplatně, příjmy z této správy (např. úroky z termínovaných vkladů) jsou příjmem nadačního fondu, výdaje za tuto správu jsou výdaji nadačního fondu.
3. Nadační fond může pořádat maturitní plesy a jiné kulturní akce. Příjmy a výdaje z těchto akcí jsou příjmy nadačního fondu a jejich užití je rovněž v souladu se jeho statutem.
4. V případě, že poskytnuté finanční prostředky nadačního fondu nebudou použity dle podmínek stanovených statutem, zakládá tato skutečnost právo žádat nadační fond o vrácení těchto prostředků.
5. Zvlášť vedeny jsou peněžní dary, které věnují sponzoři 4. ročníkům na uspořádání maturitního plesu. Tyto prostředky musí být účelově vázány a použity výhradně pro maturitní třídy.
Studentům, kteří se zaslouží o sehnání sponzorského příspěvku na maturitní ples, přísluší odměna 10% ze získané částky.
6. Tento statut může být měněn a doplňován, písemnými po sobě jdoucími dodatky.
7.Tento statut se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva budou přiloženy k návrhu na zápis nadačního fondu do nadačního rejstříku a jeden bude založen v dokumentaci nadačního fondu.

V Kutné Hoře dne

Předseda správní rady Nadace Gymnázia Kutná Hora: